WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Bring-it!BRING-IT 
 
Fryske Singer-Songwriter en oankommende kabaretier Festival!
 
Teater  “Griene Sjippe”  is  in kabaret selskip,  mei flitsende,  aktuele  , humorfolle  teksten en lieten  foar jong en âld. Ynhâld  fan de foarstellingen geane meastal oer it handeljen  acktuele saken, , folksaardige typearringen fan de minsken  en har verlangens dy’t ôfspylje yn harren omjowing.Werkenbere situaasjes en sketsen,lieten , wêr’t yn it publyk  harren sels yn de spegel werom sjocht.
 
Jonge talint folle spilers wurde begelied troch âldere spilers  dy’t harren wier makke hawwe yn it amateurtoaniel /muzyk  en dy’t yn it sâlt bebiten binne en dat allegearre ûnderlieding  fan in oantal  entûsjaste bestjoersleden en fakminsken.”Griene Sjippe “is al 14 jier aktyf dwaande  mei kabaret  en muzyk! Ek bûten fryslân wurdt “Griene Sjippe” tige posityf ûntfongen!”. “Griene Sjippe”soarget foar jo, else kear op’e nij wer foar  nijsgjirrige, ferassende foarstelling. In ferskaad oan spilers hawwe in opstap krigen  by “Griene Sjippe en  harren wei fûn op it mêd fan muzyk en teater. Teater Kollektief pakt de saken tige serieus oan en neat is harren te te gek.
 
 Op dit momint is “Griene Sjippe” drok dwaande  mei de tarieding  fan in  nij program:“Fryske Singer-songwriter”, festival ( Dialekten) en dat tagelyk mei  oankommende kabaretiers . Dit alles makket   kabaret selskip “Griene Sjippe’ wer  tige nijsgjirrig.  Muzyk en kabaretiers  tegearre op ien podium , moaier kin it net!.En dit  alles ûnder in bekinde talintfolle sjeury , dy’t harren wier makke hawwe yn Fryslân en dêr bûten !                      
 
 
Sjoch foar mear ynformaasje op: www.griene sjippe.nl
 
Wy soene it tige op priis stelle,as jimme hjir oandacht oan besteegje wolle.
Alfêst tige tank hjir foar!
 
 
Mei in freonlike groet,
Teater Kollektief : “Griene Sjippe”
 

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl