WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Derde Ronde Iepen Mienskipsfuns open!

Heeft u een goed idee voor uw wijk, dorp, stad of regio?

Meld uw idee aan via www.streekwurkloket.nl
Wilt u samen met anderen iets doen om de leefbaarheid in uw wijk, dorp, stad of regio te verbeteren? Provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede projectideeën. Met het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stimuleert de provincie initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid in Fryslân. Op 17 augustus 2015 is de derde subsidieronde van het IMF opengesteld. U kunt uw projectidee aanmelden via www.streekwurkloket.nl. De officiele subsidieaanvraag inclusief projectplan, kostenbegroting en dekkingsplan, dient uiterlijk 30 september 2015 schriftelijk in het bezit te zijn van provincie Fryslân.

“De krêft fan Fryslân sit by de minsken sels. We sjogge oeral yn de provinsje prachtige inisjativen ûntstean. Ynwenners wurkje mei in-oar oan projekten dy’t it wenjen en libjen yn de regio nofliker meitsje. Ideeën dy’t bydrage oan in moai en sterk Fryslân helpe we graach fierder” aldus gedeputeerde Johannes Kramer.

Met het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân voor 2015 2,5 miljoen euro beschikbaar. Dit geld is bedoeld om initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân verbeteren te ondersteunen. Het betreft projecten op het gebied van duurzame energie, landschap, culturele activiteiten, sociale innovatie, krimp, zorg, vervoer en bereikbaarheid. Projecten als het opzetten van een vervoersservice in het Bildt, Popkoorn (een cultureel samenwerkingsproject tussen jongeren en de Koornbeurs in Franeker) en de modernisering van dierenopvang De Wissel kregen steun uit het IMF.
NW breed
Voorwaarden
Een idee indienen is niet ingewikkeld. Wel zijn er een aantal spelregels:
  • Het is belangrijk dat uw idee een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw regio.
  • Het is belangrijk dat u het project samen met anderen uitvoert.
  • Organisaties, bedrijven of personen met winstoogmerk kunnen geen initiatieven indienen.
  • De hoogte van de gevraagde subsidie bedraagt nooit meer dan 50% van de begrote kosten van het project.
  • Activiteiten worden binnen twaalf maanden na subsidieverstrekking verricht (voor projecten onder de € 10.000,-).
  • Na uitvoering van het project dient de subsidieontvanger een activiteitenverslag, beeldmateriaal of geluidsmateriaal aan te leveren ten behoeve van de provinciale website, waaruit blijkt hoe de activiteit is uitgevoerd.
De subsidieregeling inclusief toetsingscriteria, verplichtingen van de subsidieontvanger, toetsingscriteria en de verdeelsystematiek is te downloaden op www.streekwurkloket.nl.

Van idee tot uitvoering
Het provinciale Iepen Mienskipsfûns wordt in Noardwest Fryslân uitgevoerd in samenwerking met Wetterskip Fryslân en de gemeenten Harlingen, Frankeradeel, Littenseradiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, het Bildt en Menameradiel.
1.     Meld u idee aan via www.streekwurkloket.nl. U ontvangt dan een officieel aanvraagformulier.
2.     We nemen contact met u op om samen te kijken of uw idee in aanmerking komt voor steun uit het Iepen Mienskipsfûns. U kunt bij het projectbureau terecht voor al uw vragen over het aanvragen van de subsidie en advies over het opstellen van het projectplan. We helpen u graag verder.
3.     Na overleg met uw contactpersoon kunt u de subsidieaanvraag formeel indienen. Het aanvraagformulier inclusief projectplan, kostenbegroting en dekkingsplan, dient uiterlijk 30 september 2015 schriftelijk in het bezit te zijn van provincie Fryslân.
4.     Op 29 oktober wordt uw aanvraag door het adviesteam bekeken. U ontvangt zo snel mogelijk bericht over de toekenning. Bij toekenning van subsidie kunt u uw project samen met anderen uit gaan voeren.
Ferwert_Zeedijk_DSC_1488_lrHollanderwijk_DSC_9611_lrKoe_bij_Grou_MG_3589_lr
Samenstelling adviesteam Streekwurk Noardwest Fryslân
Streekwurk Noardwest Fryslân is een initiatief van de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeenten in Noardwest Fryslân. Samen werken we aan een bruisende en toekomstbestendige regio. Onder andere door financiële ondersteuning uit het Iepen Mienskipsfûns aan initiatieven uit de regio. We brengen mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar en ontwikkelen projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio.
Voor vragen, begeleiding en advies betreffende uw subsidieaanvraag kunt u contact opnemen met het projectbureau Streekwurk Noardwest Fryslân. We helpen u graag verder.
Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Franeker
Postadres: Raadhuisplein 1, 8801 KX Franeker
Telefoon: 0517 - 38 07 33
E-mail: noardwest@fryslan.nl
Website: www.fryslan.nl/streekwurknoardwest
Dien uw projectidee in en maak Fryslân nog sterker en mooier!

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl