WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

in fiets mei in ferhaal...

Sa as jimme ûnderwilens al witte is der ferline jier in wisselprijs yn it libben roppen by de maatpartij fan de Lakenridders. De fyts mei in ferhaal.
Ferline jier is dizze wûn troch Jelle de lang en Pier 
Frankena, en sy mochten in jier lang op dizze fyts passe en in ferhaal skriuwe wat de fyts dit ôfrûne jier belibbe hat. Echter....waard der op de maatspartij 2017 net in ferhaal ta hearre brocht, mar de mannen hiene betocht om der mar in film fan te meitsjen. 
Prachtig...we binne nijsgjirrig wêr at de folgjende winners oer in jier mei komme! 
Klik op ûndersteande link foar it filmke

http://youtu.be/NHpKE--PHDA
http://http://www.youtube.com/watch?v=NHpKE--PHDA&t=17s
 

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl