WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 28 maart 2017

Notulen Jaarvergadering Dorpsbelang Winsum,
28 maart 2017, MFC De Helling
 
Aanwezig: het voltallige bestuur en 53 dorpsgenoten
Aanwezigen vanuit de politiek: mevr. Terpstra en dhr. Arendz (Gemeentebelangen, Franeker), dhr. Terpstra (VVD, Franeker), dhr. Astro (SAM, Littenseradiel)
Afmelding: dhr. K.Koning.

1 – Welkomstwoord
De avond wordt in ontspannen sfeer geopend door onze voorzitter Eddy. Een speciaal welkom voor de aanwezigen vanuit de politiek van de nieuw te vormen gemeente.

2 – Mededelingen en ingekomen stukken
Mededeling over punt 8 van de agenda. Bouwgroep Noord is niet aanwezig, er is een andere spreker voor na de pauze en dit is Franke Heida voor een korte presentatie over de WOK (Winsum Op de Kaart) dag.
De presentatie lijst zal rondgaan en op elke tafel is een exemplaar van de vorige notulen en het financiële overzicht te vinden.
Brief stuurgroep herindelingscluster Waadhoeke, vormt antwoord op gezamenlijke brief Winsum, Spannum, Welsrijp en Baaium:
  • In 2018 worden de toegezegde subsidies gehandhaafd, hierna volgt overleg.
Hierop een vraag van Piet Heslinga of dit niet veel te kort is. Eddy zegt dat dit in handen ligt bij het college van de Waadhoeke.
  • Sportvelden, het onderhoud van de sportvelden blijft de verantwoording van de gemeente.
  • Oud papier, blijft zoals het is en later komen hierover gesprekken.
  • Klein leed, dit loket blijft bestaan zoals het nu is, via een in te vullen formulier op internet.
  • Centraal aanspreekpunt binnen de gemeente (dorpen coördinator), ook in de nieuwe gemeente wordt deze rol ingevuld. Dit is het aanspreekpunt van bijv. Dorpsbelang.
  • Werkzaamheden en of aanpassingen binnen de infrastructuur van het dorp zullen tijdig worden aangegeven aan dorpsbelang en via de media.
  • WMO. Deze zal ook in de nieuwe gemeente aanwezig zijn, een precieze invulling zal naar gezocht worden. Momenteel worden aanvragen nog via de gemeente Sudwest Fryslân behandeld. Dit wordt straks overgenomen door de nieuwe gemeente.
Kort na oprichting is het nieuwsblad van de Waadhoeke weer gestopt. De Franeker courant blijft gewoon bestaan en wordt wekelijks in Winsum verspreid.
Vragen aan de nieuwe gemeente kunnen in zogenaamde Ronde Tafel gesprekken gesteld worden. Deze Ronde Tafel gesprekken zijn en worden door de gemeente Waadhoeke georganiseerd.
Mail van de fierljep vereniging over aanleg van de jeugdbanen en het verplaatsen van de jeu de boules banen, naar de plek van het voormalige peuterspeeltuintje.
Gemeente overleg. De gemeente dankt ons voor de vele reacties bij het loket voor klein leed, en laat tevens weten dat de lantaarnpalen allen zijn gemerkt. Dit nummer kan worden doorgegeven als er een defecte lantaarnpaal is.
Ook het doorgeven van slechte onkruidbestrijding is belangrijk. Dit wordt doorgespeeld aan de verantwoordelijke partijen opdat snelle actie kan worden ondernomen.
Bushalte/ carpool. Er zijn vele serieuze klachten binnen gekomen over de onveilige situatie van de fiets oversteek bij de nieuwe bushalte. De situatie wordt aangepast en hiervan is een situatie schets ter inzage achter in de zaal. Start werkzaamheden zal eind april/begin mei zijn.
Het regelement voor opgaven van een ridder in de Orde van de Winsumer Spinpûden is aangepast. Dit is terug te vinden op de site van Winsum.nu.

3 – Notulen.
Eddy vraagt of de notulen van de vorige vergadering op 30 maart 2016 kunnen worden goedgekeurd.
Dhr. Koning heeft een opmerking over zijn presentatie van verleden jaar, namelijk dat er geen sprake is van de trekkers maar de bedenkers van de fietstocht van Winsum naar Winsum. En dit waren Johannes Frankena en Gerrit Hoekstra. De fam. Koning en Zijlstra wilden deze heren in het zonnetje zetten en op deze manier is de Ridder in de Orde van de Winsumer Spinpûden in het leven geroepen.
De notulen worden hierna goedgekeurd.

4 – Jaarverslag.
Dit wordt voorgelezen door Saskia van den Berg.
Dhr. Hoekstra vraagt hoe de situatie van de Skâns er nu voor staat, en hij wil graag persoonlijk overleg over de aanpak hiervan. Dorpsbelang is hiermee bezig in de vorm van een rapport en er wordt doorgepakt. Arnold en Jaap nemen contact op met dhr. Hoekstra.

5 – Financieel overzicht.
Simone licht het financiële overzicht toe.
Er is een vraag over de kosten van de kerkverlichting, deze zijn minder geworden door het toepassen van led verlichting.

6 – Kascommissie.
Klaas en Gini hebben de gehele financiën doorgenomen en zijn tot de conclusie gekomen dat alle klopt. Gini verlaat nu de kas commissie Ruurd Bouma komt erin. Saskia van den Berg stapt in als reserve lid.

7 – Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn Eddy maar door herbenoeming blijft hij nog een periode op zijn plek zitten.
Saskia en Carla zijn de overig aftredende leden.
Gerard Tuinman stelt zich voor en is het kandidaat nieuwe algemene lid voor de komende periode. Hij wordt met applaus aangenomen door de vergadering.
Er is dus nog een plek over binnen het Dorpsbelang bestuur en mocht er iemand zijn die deze plek op wil vullen dan is hij/zij meer dan welkom.

8 – Wenjen yn Winsum.
Na het skoft is er een korte update die wordt gedaan door Simone. Bouwgroep Noord heeft afgezegd, omdat er nog geen concrete plannen kunnen worden gemaakt vanwege de nog niet afgewikkelde grondoverdracht van Elkien naar de gemeente.
Er komt een info avond met vrije inloop voor het gehele dorp verzorgd door Bouwgroep Noord en  Bouwbedrijf van der Sloot als alles met Elkien en de gemeente geregeld is
Vraag van dhr. Koning of het huur of koopwoningen worden. Hierop is nog geen duidelijk antwoordt maar het kan beide.
Hierna wordt het woord gegeven aan dhr. Heida die een korte update geeft omtrent Winsum op de Kaart.
Voorbereidingen zijn in volle gang en het ziet er allemaal goed uit.
Start op 13 mei is om 11 uur op het ljeppersplak met 4 burgemeesters.
Er doen 44 bedrijven mee met de open dag. Verenigingen hebben open huis en  ‘s avonds is er een buffet en daarna toneel en muziek in een tent die op het sportveld komt.
Speciale dank voor de financiële steun van gemeente en bedrijven die dit mogelijk maken, linked in en facebook voor de promotie van WOK.

9 – Rondvraag.
Dhr. P. Visser zegt dat er nu 50km borden staan, maar op de Sideriushoeke  geen stop borden. Kan dit nog worden aangepast? Ook is de verkeersdrukte toegenomen door de nieuwe uitgangsweg aan de oostkant van het dorp.
Eddy geeft aan dat met de duidelijke 50km melding de verantwoording nu nog meer bij de bestuurder ligt en dat verdere actie van de gemeente er waarschijnlijk niet gaat komen.
Klaas Greidanus geeft aan dat hij enigszins teleurgesteld is dat er geen melding is gemaakt van het feit dat Steevast uit het Wenjen yn Winsum is gestapt. Dorpsbelang zal voortaan scherper de communicatie controleren.
Dhr. Hoekstra vraagt hoe het contact is met de nieuwe gemeente met nog 9 maanden te gaan tot de wording van de nieuwe gemeente.
Eddy zegt dat de 4 dorpen in overleg zijn met elkaar en met de nieuwe gemeente, maar dat er nog niks concreets is dus er zijn nog geen inlichtingen mogelijk.
Dhr. H. Koning geeft aan dat de bestrating van het trottoir op de Hegeterp tegenover zijn huis erg slecht is. Klein leed is erg traag en de vraag is ook of Dorpsbelang kan helpen bij een evt. aanvraag om de bomen te kappen om de trottoirs veiliger te maken.
Eddy zegt dat de stoep inderdaad in slechte staat is, maar dat de bomen kappen geen optie zal zijn. Het punt wordt wel meegenomen in de eerst volgende vergadering.
 
Er zijn geen vragen meer en Eddy bedankt een ieder voor zijn of haar komst en sluit de vergadering.

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl