WINSUM.NU

« Terug naar overzicht

Earste ljipaai Fugelwacht Baard-Littens-Winsum foar Geert Dijkstra


Dat Geert Dijkstra yn al syn jeuchdichhyd al in betûft aaisiker is, wie bekind. In pear jier tebek fûn 'er it eartse ljipaai fan de jeuchd yn Fryslân en mocht 'er him melde by Kommissaris Jorritsma. Dit jier fûn Geert it earste ljipaai fan syn eigen fûgelwacht. Hy die syn fynst op 14 maart, yn de greide ûnder Wiuwert. Lokwinske!MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl