WINSUM.NU

Dorpsbelang

Voorzitter Eddy Koops 0517-342274
Secretaris Erika Weijer dbwinsumfrl@hotmail.com
Penningmeester Femia Zuidema dbwinsumfrl@hotmail.com
Algemene Leden Rens Veenstra
Grietsje Stienstra
Jeltje Visser
 
     
     
 
*** WIJZE VAN AANMELDING TOT RIDDER IN DE ORDE VAN DE WINSUMER SPINPUDE*** 
Alle personen, instellingen zoals verenigingen, stichtingen en daarmee vergelijkbare organisaties die zich op bijzondere wijze inspannen of hebben ingespannen voor het dorp Winsum kunnen voorgedragen worden voor het Ridderschap in de Orde van de “Winsumer Spinpûden’.
Het is niet noodzakelijk –en zelfs wellicht niet wenselijk- dat ieder kalenderjaar een benoeming plaatsvindt. De “exclusiviteit” en daarmee het karakter van de “Orde” kan daardoor worden gewaarborgd.
Een voordracht kan gedaan worden door één of meerdere personen. Beoordeling van de voordracht wordt gedaan door een geheim beoordelingscomité.
Een voordracht moet schriftelijk worden ingediend.
Op de voordracht staat:
-de naam van de voorgedragen persoon of instelling
-de motivatie van die voordracht.
De voordracht moet in een gesloten envelop ingediend worden bij de voorzitter van Dorpsbelang (hierna te noemen DB).
Het beoordelingscomité beoordeelt of de voorgedragen persoon of instelling in aanmerking komt voor het ridderschap.
Bij een negatieve beslissing of indien in hetzelfde kalenderjaar al een benoeming heeft plaatsgevonden, eindigt de procedure en stelt het beoordelingscomité de voorzitter van Dorpsbelang via de contactpersoon daarvan op de hoogte.
Bij een gunstig oordeel wordt in reguliere gevallen op de eerstvolgende ledenvergadering van DB het nieuwe ridderschap bekend gemaakt. Daar wordt de persoon of instelling ook bekend gemaakt: dat mag niet eerder. De inhuldiging van een nieuwe ridder moet als punt op de agenda van de betreffende ledenvergadering opgenomen worden. (NB. Ook hier geldt geheimhouding van naam/namen).
Alleen in bijzondere gevallen kan het bestuur van Dorpsbelang besluiten om af te wijken van de procedure zoals die hiervoor omschreven is en de voorbereiding van bekendmaking/huldiging daar op aan te passen.
**************************************************************************************

15 april 2022 De notulen van de jaarvergadering staan online

Voor alle belangstellenden staan de notulen van de jaarvergadering van 2022 online, klik hier.
De notulen staan binnenkort ook in het Nijsdok.
ARCHIEF:

29 maart 2017 Bestuurswijziging
Op 28 maart waren de bestuursverkiezingen en zijn Carla de Jong en Saskia van den Berg opgestapt. Eddy Koops heeft een nieuwe periode aangekondigd en graag vrolijk nog vier jaar door als voorzitter. Mocht u belang hebben voor een zitting in ons bestuur, laat het ons weten!

Oproep nieuwe bestuursleden 
Best medebewoners van Winsum Friesland.
Even een heel kort voorstel rondje, mijn naam is Arnold, ik ben inmiddels 42 jaar en woonachtig op de Spannumerdyk…Winsum zuid.
Sinds een 2 jaar ben ik actief lid van het dorpsbelang.
Reden hiervoor is dat ik meer connectie wil met het dorp waar ik reeds 10 jaar verblijf.
Ook is het een sympathieke manier om mensen te ontmoeten en natuurlijk om op de hoogte te blijven van het wel en wee van het dorp.
Daar de meeste dorpsbelangen een ietwat stoffig imago hebben valt het me gelijk op dat ons clubje een verassende en enthousiaste groep mensen betreft.
We zijn uiteraard maar met een beperkt aantal, maar de diversiteit in karakters en leeftijd zorgt ervoor dat ik me gelijk thuisvoel.
We hebben echter het probleem dat als we richting maart gaan compleet in de stress schieten vanwege een aankomende ledenwissel binnen deze club. (daar de een de deurposten van zijn eigen huis met zijn gebit bewerkt, daar fietst de ander met wijde ogen open in het ondergoed door het dorp…)
Je bent normaliter 4 jaar lid en daarna kun je vrijwillig een ambtstermijn verlengen of je verlaat de club. Uitzonderingen nagelaten natuurlijk.
Het dorpsbelang heeft mij als notulist gevraagd om eens een laagdrempelige en open oproep in elkaar te tikken om u als Winsumer eens te laten prakkezeren of het dorpsbelang misschien wel iets voor u is.
Wat kun je verwachten.
Een aantal (meestal een stuk of 8 per jaar) gezellige vergaderingen in ontspannen sfeer.
Actief meedenken en plannen inbrengen voor b.v gemeentelijk belang of b.v. woonprojecten.
Een jaarvergadering waar een voorzitter nogal eens verassend ten tonele komt.
En aanspreek punt voor medebewoners met de soms uiteenlopende vragen.
Dit alles gebeurd meestal per mail of dat iemand een spontane babbel begint.
Mocht deze anekdote je aanspreken en je wilt meer info of jezelf gelijk aanmelden dan zijn we bereikbaar via onze Email. dbwinsumfrl@hotmail.com
Of neem contact op met mij of een van mijn collega dorpsbelangers.
Uitnodigende groet van Eddy, Richard, Saskia, Jaap, Carla, Simone en Arnold.7 april 2016 De notulen staan online!

Voor alle belangstellenden staan de notulen van de jaarvergadering 2016 online, klik hier. Hij zal ook nog verschijnen in het Nijsdok.

29 maart Bijeenkomst met de Gemeente Littenseradiel over de Herindeling

Wat is de stân fan saken yn de weryndieling? De gemeente komt lâns
Yn 2013 hat it kolleezje by alle doarpen op besite west om de miening fan de ynwenners te hifkjen oer de weryndieling. Mear as tûzen ynwenners wienen doe oanwêzich by dy ynspraakjûnen. No binne wy trije jier fierder en komt de gemeente wer graach del om fan de ynwenners te fernimmen oft der noch soargen oer of oandachtspunten foar de weryndieling binne.

Petearstof
Op 29 maart komt de boargemaster lâns om mei de ynwenners fan Baaium, Spannum, Winsum en Wjelsryp – de fjouwer doarpen dy’t mei Waadhoeke weryndiele - te praten oer dit ûnderwerp. It folgjende komt oan ‘e oarder:

* De aktuele stân fan saken fan de weryndieling (hoe rint it proses?)
* De boargemaster hat in list makke mei punten dy’t de oandacht freegje foar de weryndieling. Dy list – mei de titel Fan âld nei nij – is as taheakke by dit artikel foege (klik hjir) en sil bepraat wurde. Yn it bysûnder de punten dy’t der foar jim doarpen op steane. Stiet alles derop of moat de list oanfold wurde? Jim ynbring is nedich!
* Romte foar oare fragen, soargen en/of opmerkings út it doarp. 

30 maart 2016: De Jaarlijkse Ledenvergadering

Op woensdag 30 maart vindt de jaarlijkse ledenvergadering weer plaats in MFC De Helling. U bent van harte welkom om het jaar met ons door te nemen. Er treden geen bestuursleden af, maar we hebben wel een nieuw lid aan u voor te stellen. Ook geven we een update over de voortgang en invulling van de Driehoek Winsum.Klik hier voor de agenda van deze avond.
De notulen van de jaarvergadering 2015 en het financieël verslag liggen ter inzage op de tafels of klik hier. De zaal is geopend om half acht en om acht uur beginnen we. De koffie en thee staat klaar!3 December 2015: Aanbieden Nieuwe Dorpsvisie Winsum 2015-2020

Op 3 december heeft Dorpsbelang Winsum haar nieuwe dorpsvisie aangeboden aan de burgemeester. We hopen dat dit schrijven een mooie houvast is voor de toekomst en dat ons dorp mag floreren in de toekomst, tesamen met haar inwoners.
op de foto ziet u voorzitter Eddy Koops en penningmeester Simone Kijlstra-Frieswijk de visie overhandigen aan mevrouw Liemburg.
1 Oktober 2015: de nieuwe Dorpsvisie 2015-2020

Voor de komende jaren staat een nieuwe dorpsvisie gepland. Dit wil Dorpsbelang tesamen met de bewoners opstellen. Daarom staat de dorpsvisie nu online. De visie is per hoofdstuk down te loaden. Wij horen graag uw mening over deze dorpsvisie om zo tot een gezamenlijk document te komen ter verbetering van ons dorp.
voorwoord
Wonen
Middenstand & Industrie,
Onderwijs,
Gezondheidszorg,
Verkeer & Vervoer,
Recreatie,
Duurzaamheid & Milieu,
Leefbaarheid

U kunt op- en aanmerkingen tot 1 november a.s. doorgeven aan Simone Kijlstra-Frieswijk, Lytse Streek 7 (persoonlijk of op papier) of per e-mail; sfrieswijk@hetnet.nl. Bij voorbaat dank voor de energie en tijd die u in de dorpsvisie voor ONS dorp wilt steken.


18 juni 2015: Winsumer Woonbeurs voor Jong & Oud,
Herontwikkeling De Driehoek 

Voor De Driehoek in Winsum is een uniek plan ontwikkeld, dat ruimte biedt aan starters, gezinnen en ouderen. Het uitgangspunt is dat de ontwikkeling van De Driehoek inspeelt op de vraag. Bij voldoende belangstelling van huurders en kopers gaat de herontwikkeling echt van start. Op 18 juni kunt u op de bouwlocatie komen bekijken wat de bouwplannen zijn en bovendien uw wensen kenbaar maken.

8 à 10 gezinswoningen sociale huur- en koopsector 
Woningcorporatie Elkien participeert in de ontwikkeling van De Driehoek door de nieuwbouw van gezinswoningen in de sociale huursector met een maximum huurprijs van € 580,- per maand. Voor de sociale koopwoningen geldt een maximale verkoopprijs van € 155.000,- v.o.n. Plaatselijke ondernemer Bouwbedrijf van der Sloot zal deze woningen bouwen. 

Met elkaar houden we Winsum vitaal
Uniek concept: Vriendenerf Steevast Ontwikkeling heeft een concept uitgewerkt dat inspeelt op veranderingen in de zorg en de wens langer zelfstandig te blijven wonen. Het Vriendenerf bestaat uit een aantal (levensloopbestendige) woningen met gezamenlijke ruimtes voor ontmoetingen en het uitvoeren van hobby’s. Mede door in te spelen op de ‘mienskip’ en dankzij een goede afstemming met thuiszorg Zuidwest Friesland kunnen ouderen langer zelfstandig in Winsum blijven wonen. De woningen in het Vriendenerf worden verhuurd voor een huurprijs van € 550,- tot € 625,- per maand.

Bedrijfsruimtes 
Om het ondernemerschap in Winsum te stimuleren is in het concept ruimte gereserveerd voor vier commerciële ruimten waar (door)startende ondernemers zich kunnen vestigen. De bedrijfsruimtes komen nabij de Coöp-supermarkt van de familie Tolsma. 

Wat vindt u op de Winsumer woonbeurs?
- Presentatie van de bouwplannen voor De Driehoek aan de hand van tekeningen en brochures;
- Informatie over de woningtypes;
- Informatie over huur- en koopprijzen van woningen en bedrijfsruimtes;
- Informatie over thuishulp en thuiszorg;
- Presentaties over Vriendenerf en sociale huur- en koopwoningen om 15:30, 17:30 en 20:00 uur. 

voor de flyer kunt u hier kijken
 

19 april 2015: De Notulen van de Jaarvergadering beschikbaar

Vanaf heden zijn de notulen van de jaarvergadering hier te lezen. De ledenvergadering vond plaats in MFC De Helling op 31 maart j.l. 
 

7 april 2015: Nieuwe Samenstelling Dorpsbelang

Op de ledenvergadering van 31 maart is er afscheid genomen van Douwe Namminga en Lieneke van der Kwaak en is Arnold Strikwerda geïnstalleerd als nieuw lid.
de huidige samenstelling vanaf april 2015 is als volgt:


Leden Dorpsbelang:
Voorzitter:
Eddy Koops
dbwinsumfrl@hotmail.com
Tel. 0517-342274

Waarnemend Secretaris:
Saskia van den Berg
dbwinsumfrl@hotmail.com 
Tel. Zie Gegevens Eddy Koops

Penningmeester:
Simone Kijlstra-Frieswijk
sfrieswijk@hetnet.nl
Tel. 0517-341641

Algemene leden:
Arnold Strikwerda
Richard Lok
Carla de Jong
 

31 maart 2015: De Jaarlijkse Ledenvergadering

Op dinsdag 31 maart vindt de jaarlijkse ledenvergadering weer plaats in MFC De Helling. U bent van harte welkom om het jaar met ons door te nemen. Er treden 2 bestuursleden af, en we hebben ook weer een nieuw lid aan u voor te stellen. Ook geven we een update over de voortgang en invulling van de Driehoek Winsum.
De notulen van de jaarvergadering 2014 en het financieël verslag liggen ter inzage op de tafels. De zaal is geopend om half acht en om acht uur beginnen we. De koffie en thee staat klaar!
 

5 februari 2015: gezocht: leden voor de naamgevingscommissie voor de nieuw te vormen gemeente.
De Westergo gemeenten binne in tal moannen lyn  begûn mei it tarieden fan de fúzje. Der binne in tal wurkgroepen útein set. Ieni fan dizze wurkgroepen hat in plan fan oanpak makke foar de namme fan de nije gemeente. It is de bedoeling dat der op koarte termyn in nammejouwingskommisje gearstald wurdt. Dit is in breed gearstalde groep (in foarsitter en 9 leden). Foar dizze kommisje leveret eltse gemeente ien lid út namme fan doarpsbelang oan. Dit hoecht net in doarpsbelang bestjoerder te wêzen, dit kin ek in gesachhawwend persoan út ien fan de fjouwer doarpen wêze of ien dy't der in protte wille yn hat om mei te dwaan.
 
Medio 2015 wurde alle ynwenners fan de nije gemeente útnoege om in nije namme foar de fúzjegemeente te betinken. Hjir binnen in tal kriteria oan ferbûn. De taak fan de nammejouwingskommisje is dizze lange list fan ynstoerde nammen werom te bringen ta twa geskikte nammen. De nammejouwingskommisje hat dus in wichtige taak. Liket it jo wat, lit it Doarpsbelang witte troch Eddy Koops. Sjoch ûnderoan dizze Side foar de kontaktgegevens. We hearre graach fan jo foar 11 febrewaris!
 


29 oktober 2014 “Samen op zoek naar het weidevogellandschap van de 21e eeuw”

Natuurmonumenten gaat komend halfjaar voor de gebieden Skrok, Skrins en de Lionserpolder
een nieuwe natuurvisie opstellen. Daarbij is de uitdaging natuur, recreatie en cultuurhistorie 
hand in hand te laten gaan. Hoe kunnen de reservaten zowel optimaal worden ingezet voor 
behoud en groei van de weidevogels en tegelijkertijd ook beleefbaar en bruikbaar zijn? 
Voor Natuurmonumenten is voor een goede uitwerking van de natuurvisie samenwerking met 
de omgeving belangrijk. Want een wandelpad stopt niet bij aan het eind van de Lionserpolder 
en een grutokuiken 'snackt' juist graag in het weideland naast Skrok. Daarom is samenwerking 
met andere terrein beherende organisaties maar ook met agrariërs, vogelwachten, Wetterskip, 
provincie en bewoners en recreanten en toeristen van groot belang. 
Hoe kom je tot een goede samenwerking? Waar liggen knelpunten en kansen? Daarover wil 
Natuurmonumenten graag met u in gesprek. Want u heeft iets met deze gebieden. Graag 
horen we van u wat uw wens of belang is. En graag horen we suggesties en ideeën hoe 
Natuurmonumenten samen met haar omgeving de komende jaren dit weidevogelgebied moet 
beheren. Samen op zoek naar het Weidevogellandschap van de 21e eeuw.
Kom woensdag 29 oktober naar de eerste bijeenkomst. We zijn benieuwd naar jouw 
gedachten en ideeën!

Welkom in het Restaurant Partycentrum Noflik in Easterein.
Op woensdagavond 29 oktober a.s. ben je om 19.30 uur van harte welkom in Restaurant 
Partycentrum Noflik in Easterein. Natuurmonumenten opent de avond waarna toelichting 
wordt gegeven op het programma van de avond en het proces van de ontwikkeling van een 
nieuwe natuurvisie voor het gebied De Greidhoeke. De avond is de eerste in een serie van drie 
bijeenkomsten.
De eerste bijeenkomst is gericht op inventariseren, informeren en inspireren.
De tweede bijeenkomst zullen we meer de diepte ingaan en mogelijke dilemma's en opties 
met elkaar bediscussieren.
De derde bijeenkomst zal de concept natuurvisie gepresenteerd worden. 
Details 1e bijeenkomst
Datum: 29 oktober 2014.
Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur.
Restaurant Partycentrum Noflik Easterein
Adres: Sibadawei 2, 8734 HE Easterein

Aanmelden
In verband met de opzet van de avond en de catering weten we graag op hoeveel mensen 
we ongeveer kunnen rekenen. Aanmelden kan via info@buro-horatius.nl met als 
onderwerp: 'aanmelding bijeenkomst Natuurvisie Greidhoeke 29 oktober'.
Nog Vragen? Neem gerust contact op met de heer Jacob Heitman bereikbaar via 06 53 393 
472 of via info@buro-horatius.nl.
 

Oktober 2014: Kern Met Pit

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit dagen we bewonersgroepen uit om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren.
De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Ben je eenmaal binnen, dan opent dat deuren. Gedurende het uitvoeringsjaar staan we voor je klaar met tips en met contacten in ons netwerk. Lukt het je om je project binnen een jaar af te ronden dan ontvang je duizend euro.

Meer dan tweeduizend bewonersgroepen hebben de afgelopen edities met succes aan Kern met Pit deelgenomen. Denk aan het aanleggen van een speeltuin, het restaureren van een molen, het opzetten van een museum over de plaatselijke historie, het uitzetten van een educatieve route in een natuurgebied of het organiseren van een groot theater waar het hele dorp aan mee doet. Heb jij ook een idee voor de leefomgeving? Kern met Pit wordt jaarlijks georganiseerd. De inschrijving start elk jaar op 1 september en eindigd op 31 oktober.
Schrijf je dus nu nog in en doe mee!
klik hier voor de website voor meer informatie en het inschrijfformulier. Dorpsbelang Winsum Fr. helpt u graag mee en wil ook graag op de hoogte gehouden worden.
 

Oktober 2014: Werkzaamheden Fietstunnel Húns

Op 13 oktober starten Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. en Jansma Drachten B.V met de bouw van de fietstunnel bij Húns en Leons. Als alles volgens planning verloopt zal de fietstunnel in maart 2015 klaar zijn. Met de komst van de fietstunnel hoeven fietsers straks niet meer de drukke provinciale weg (N359) over te steken. De kabels en leidingen zijn inmiddels verlegd en het graven van nieuwe sloten is ook klaar.

Verkeershinder
Verkeer heeft weinig hinder van de bouwwerkzaamheden en kan meestal gewoon doorrijden. Met uitzondering van drie momenten. Bekijk de flyer via de website hier voor de data en omleidingsroutes. Op deze website vind u ook afbeeldingen van het ontwerp.

Blijf op de hoogte
U kunt op de hoogte blijven via deze website en:
Twitter: @HunsLeons
Facebook: www.facebook.com/hunsleons.

Contact
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij uitvoerder Alfred Stiksma.
E-mail: a.stiksma@jansma.biz
Mobiel: 06 - 22 41 05 21.
Daarnaast is er (met ingang van 15 oktober) iedere woensdag een inloopuurtje in de keet van 10.00 uur tot 11.00 uur.
 


3 Juli Vacature Bestuurslid Dorpsbelang

Wegens vertrek van ons huidig Bestuurslid Lieneke van der Kwaak komt er een vacature vrij binnen het Bestuurd Dorpsbelang Winsum Fr..
We verwelkomen graag een nieuw lid, u kunt zich per direct aanmelden!

 
 
Doelgroepen iedereen
Activiteiten bestuur, culturele en creatieve activiteiten, informatie- en advieswerk
Periode voor 5 jaar
Aanvangsdatum in overleg
Uren per week minimaal 2 uur per weken tijdens ons werkoverleg dat gemiddeld 6 tot 8 keer per jaar plaatsvindt
Werktijden In overleg af te spreken met de overige leden tijdens de vergadering voor de komende
Locatie Dorpsbelang is er voor bewoners van het dorp Winsum Fr.. Het werk concentreert zich voornamelijk in en rond het dorp.
 
Als algemeen bestuurslid Dorpsbelang Winsum Fr.heeft u de mogelijkheid om uw eigen leefomgeving en dat van uw dorpsgenoten te verbeteren door middel van activiteiten, te fungeren als contactpunt van dorpsgenoten naar de gemeente en eigen ideeën tot uitvoering te brengen.
 
Ook heeft Dorpsbelang zitting in verschillende vergaderingen, zoals het dorpenoverleg en gemeentelijk overleg. Van u wordt verwacht deel te nemen aan één of meerdere vergaderingen.
 
Vaardigheden en kwaliteiten:
- U bent woonachtig in het dorp Winsum Fr.;
- Het leuk vinden te helpen als vrijwilliger bij acitviteiten;
- Nieuwe ideeën in kunnen brengen en deze uit kunnen voeren;
- Interesse om het netwerk binnen en buiten het dorp uit te breiden.
 
Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?
- Ruimte om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van uw eigen leefomgeving en die van uw dorpsgenoten;
- Mogelijkheid tot het organiseren en/of helpen bij de organisatie van verschillende activiteiten
- Vergroten van de organisatorische vaardigeheden;
- Uitbreiden van het netwerk binnen en buiten het dorp Winsum Fr.;
- Werken in een enthousiast team van bestuursleden

U kunt zich aanmelden bij Eddy Koops en/of Douwe Namminga, of even mailen naar dorpsbelang@winsum.nu en enthousiasme is belangrijker dan ervaring!
 

3 Juli 2014 Buurtsportwerk gemeente Littenseradiel

Op 1 mei 2014 is Lammert Harkema aan de slag gegaan als de nieuwe buurtsportcoach van de gemeente Littenseradiel. De inzet van de buurtsportcoach draagt eraan bij dat het lokale sport- en beweegaanbod beter aansluit op de vraag én dat er meer lokaal maatwerk en samenwerking komt. Mensen krijgen meer mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de eigen leefomgeving. Hiervoor werkt Lammert samen met onder andere sportcentrum Veronique Akkermans en zwembad De Klomp. Samen vormen zij de werkgroep Buurtsportwerk Littenseradiel.
 
Drie taakgebieden
Buurtsportwerk Littenseradiel richt zich binnen de gemeente op drie taakgebieden.
 
  1. Zorgen voor een breed tussen- en naschools aanbod van sport- en beweegactiviteiten op en rond de basisscholen en het Bogerman College.
  2. Het ondersteunen en versterken van sportverenigingen.
  3. Er zullen sport- en beweegactiviteiten geregeld worden voor minder actieve inwoners.
Meer informatie
Heeft u als school, vereniging of andere organisatie hulp nodig bij het organiseren van een sport- of beweegactiviteit? Of heeft u een andere vraag of opmerking? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Lammert via e-mailadres l.harkema@sportfryslan.nl of via telefoonnummer 06 - 13 16 91 52.
 

16 mei 2014 Update Werkgroep Driehoek Nieuwbouw Winsum

De uitkomsten van de enquête vormden het startpunt voor de werkgroep. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
 
  • Sjerp v.d. Velde;
  • Minne Bonnema;
  • Eke van Mourik;
  • Eddy Koops;
  • Simone Kijlstra.
Deze mensen hebben bij het invullen van de enquête aangegeven graag mee te willen werken aan het realiseren van woningbouw in de Driehoek.
Ondertussen heeft de werkgroep 3 bijeenkomsten gehad, is er overleg met de architect Romke Lemstra geweest en is er een onafhankelijke projectmanager aangetrokken. De heer Cees Zeldenrust is de werkgroep komen versterken. Hij zal het hele proces begeleiden en kan er voor zorg dragen dat er niets vergeten wordt.
De architect Romke Lemstra heeft een stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het bouwen van alleen huurwoningen onrendabel zal zijn. Er zal een mix van huur- en koopwoningen gerealiseerd moeten worden, om het project rendabel te kunnen laten zijn. 
Momenteel richt de werkgroep zich o.a. op zorgfaciliteiten. Uit de enquête is duidelijk naar voren gekomen dat er een behoefte aan zorgfaciliteiten is. De werkgroep verdiept zich daarom o.a. op de verschillende nieuwe ontwikkelingen in de zorg.
 

15 april 2014 Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang

Afgelopen 27 maart had Dorpsbelang Winsum Fr haar jaarlijkse ledenvergadering. Iedereen was welkom en tevens was de bekendmaking van de resultaten van de gehouden enquête omtrent de driehoek in Winsum. Tenslotte is de werkgroep bekend gemaakt. U kunt het verslag van de jaarvergadering hier lezen, de resultaten van de enquête hier en het jaarverslag van Dorpsbelang 2013 hier.
Veel leesplezier!
 

1 april 2014 Wijziging Wetsartikel omtrent Hondepoep

Dorpsbelang wil graag alle hondebezitters wijzen op het artikel omtrent hondepoep. U kunt het artikel hier lezen:

"Oud artikel 2.4.10 Verontreiniging door honden 
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich 
niet van uitwerpselen ontdoet: 
a. op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van 
voetgangers; 
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte 
kinderspeelplaats, zandbak of speelweide; 
c. op een andere door het college aangewezen plaats. 
2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt 
opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de 
uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd. 
 
Nieuw artikel 2.4.10 Verontreiniging door honden 
1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te 
zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd. 
2. Het is verboden voor degene, die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, 
geen deugdelijk opruimmiddel bij zich te hebben bij het uitlaten in de vorm van een 
stevig plastic of papieren zakje al dan niet in combinatie met een 
schepje/hondenpoepgrijper, voor het verwijderen van de uitwerpselen van de hond. 
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een 
hond, die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat 
begeleiden. 
 
Toelichting: 
Straatverontreiniging kan grote gevaren opleveren voor de volksgezondheid. Ook wordt via 
hondenuitwerpselen die op straat, in parken en plantsoenen blijven liggen, het voor honden 
dodelijke canine parvo virus verspreid. Los daarvan staat het probleem al jaren hoog in de 
ranglijsten van ergernissen. 
Er zijn verschillende manieren om de overlast van hondenuitwerpselen aan te pakken. In het 
huidige artikel is een eigenaar verplicht ervoor zorg te dragen, dat een hond zich niet van 
uitwerpselen ontdoet op bepaalde plekken zoals zandbakken, kinderspeelplaatsen e.d. 
Probleem bij deze insteek is, dat handhaving hiervan betrapping op heterdaad vraagt en dat 
is erg lastig. Wijziging in bovenstaand artikel is dan ook beter handhaafbaar op het moment 
dat er klachten zijn. Aan de ene kant is het verplicht om de uitwerpselen van een hond direct 
op te ruimen, aan de andere kant is het verplicht om daarbij een deugdelijk opruimmiddel 
bij zich te hebben. "

Houdt hier rekening mee, zowel voor u als alle andere bewoners van Winsum!
 

27 maart 2014 Jaarvergadering Dorpsbelang WInsum

Op donderdag 27 maart zal de jaarllijkse ledenvergadering worden gehouden in MFC De Helling. De aanvang is om 20.00 en dan gaan we het jaar 2013 doornemen met u. Het verslag van de jaarvergadering 2013 kunt u hier lezen.
Tevens zullen de resultaten besproken worden van de enquête Wonen in Winsum, die eerder dit jaar is verspreid en ook weer ingenomen.

Mocht u trouwens geïnteresseerd zijn in deelname aan ons bestuur, laat het ons weten!
We zijn bereikbaar via de mail of telefonisch op 0517-342274 (Eddy Koops)
 

10 Februari, Update Situatie Driehoek

Op 4 februari was de bijeenkomst voor de sloop en  mogelijkheden in bouwplannen voor de  driehoek Meamerterdyk - Pier Winsemiusleane - Molepaed. De presentatie van Architekt Romke Lemstra was al beschikbaar, nu kunt u ook de notulen lezen van deze avond.  Klik daarvoor hier.

5 Februari, The Day After...

Gisteravond was de informatie bijeenkomst voor de Toekomst van Winsum en wat de mogelijkheden zijn. Eén van de gastsprekers was Romke Lemstra die een mooie presentatie had voorzien van sheets. Deze kunt u nog rustig nalezen via deze link. U dient wel te beschikken over Adobe.


SEPA en de Veranderingen in de Jaarlijkse Inningvan de Dorpsbelang Contributie
 
Per 1 augustus 2014 is de nieuwe Europese betaalstandaard SEPA van kracht. SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Alle betaalproducten, zoals de bankoverschrijving, acceptgiro en incasso worden de komende jaren vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA. SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren, zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.
 
Over op IBAN
Essentieel voor de totstandkoming van SEPA is het gebruik van een internationaal rekeningnummer, het IBAN (International Bank Account Number). De gebruikelijke Nederlandse bankrekeningnummers worden aangevuld tot een IBAN, die uit 18 cijfers en letters bestaat. Een Nederlandse IBAN is het huidige rekeningnummer, voorafgegaan door de landcode NL, een 2-cijferig controlegetal en de (verkorte) naam van bank. Het IBAN nummer van Dorpsbelang is NL60 RABO 0371 0533 66.
 
Europese overschrijving
Dit is de Europese opvolger van de Nederlandse overschrijving en acceptgiro, waarmee in heel Europa bedragen tussen euro-rekeningen overgeboekt kunnen worden. De huidige Nederlandse acceptgiro kent een opvolger in de IBAN acceptgiro. Deze moet vanaf 1 februari 2014 gebruikt worden. Maar vanaf 1 januari 2019 wordt ook de IBAN acceptgiro afgebouwd. Daarom heeft Dorpsbelang besloten om per 2014 te stoppen met acceptgiro betalingen. De leden die per acceptgiro betalen krijgen dit jaar een nota toegestuurd en kunnen door middel van een overschrijving hun contributie overmaken naar de rekening van Dorpsbelang.
 
Europese incasso
Dit is de opvolger van de Nederlandse incasso, waarmee in heel Europa incasso’s op euro-rekeningen uitgevoerd kunnen worden, ook grensoverschrijdend. Dorpsbelang maakt vanaf 2014 ook gebruik van een euro-incasso. De jaarlijkse incasso van de contributie van Dorpsbelang kunt u voortaan herkennen aan het incassant-id van Dorpsbelang: NL85ZZZ400057780000. Ook heeft de incasso van Dorpsbelang een eigen machtigingskenmerk, gebaseerd op uw lidmaatschapsnummer; Mndt-lidnummer-1-11-2009, waarbij u lidnummer moet vervangen door uw lidmaatschapsnummer. Dus als uw lidmaatschapsnummer bijvoorbeeld 503 is, zal u machtigingskenmerk Mndt-503-1-11-2009 zijn.
De contributie van Dorpsbelang wordt jaarlijkse door de Algemene Vergadering vastgesteld. Voor het jaar 2013 bedroeg de contributie € 5,50. De contributie voor 2014 wordt tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering op 27 maart a.s. vastgesteld. De afschrijving van de contributie zal eind mei geschieden.
 

Informatie-avond op 4 februari om 20.00 in MFC De Helling,
Update Situatie Driehoek Meamerterdyk – Molepaed – Pier Winsemiusleane


Op 4 februari zal er een informatie-avond plaatsvinden in MFC De Helling. deze wordt georganiseerd door Elkien en Dorpsbelang.
Voorafgaand aan deze avond zal ieder huishouden in Winsum een enquête in de bus krijgen over Wonen in Winsum. Dorpsbelang wil namelijk graag van u weten wat u met deze driehoek wilt. Moet er nieuwbouw komen en zo JA, wat voor soort en hoeveel.
Maar wellicht is nieuwbouw niet nodig en heeft Winsum liever een fruitbomengaard of een jeu-de-boule baan.

Gastspreker is oud Winsumer Romke Lemstra.Hij is tegenwoordig directeur van Architectenbureau BA32, die zich bezighoudt met de bouw en verbouw van woningen en weet ook veel van de mogelijkheden tot financiering hiervan. Zie voor meer info op www.ba32.nl
Laat van u horen en vul niet alleen de enquête in, maar kom ook op deze informatie-avond. U bent van harte welkom!


Driehoek Meamerterdyk – Molepaed – Pier Winsemiusleane

Woningbouw-vereniging ELKIEN heeft ons mede gedeeld, dat zij de herstructurering van deze driehoek gaat stop zetten. Als reden vermelden zij genoodzaakt te zijn, als gevolg van de kabinetsplannen, scherpe keuzes te maken in hun investeringsprogramma.
Doarpsbelang is ernstig teleurgesteld en betreurt de gang van zaken.

In de afgelopen maanden heeft er veel overleg plaats gevonden over de ontstane situatie tussen Doarpsbelang, Ondernemersvereniging Winsum, Gemeente Littenseradiel, Elkien en Carex. Het resultaat is dat Elkien per 1 februari 2014 start met de sloop. Het terrein wordt geëgaliseerd en ingezaaid. Doarpsbelang wil gaarne nieuwbouw in deze driehoek.
Vooraf gaande aan de plannen gaat Doarpsbelang een enquête houden onder de Winsumers om in beeld te krijgen waar behoefte aan is. De verwachting is: behoefte aan Starters - en Senioren woningen. Veel Senioren vetrekken nu naar omliggende dorpen zoals naar Wommels, Weidum en Tzum .

In januari 2014 gaan we de enquête naar de woon-behoefte houden. Wij verzoeken U deze enquëte zorgvuldig in te vullen. Met de uitkomst worden verdere plannen gemaakt. De plannen worden bekend gemaakt op een komende informatie-avond in de Helling.


Camperplaatsen in Winsum, Beschikbaar vanaf 1 januari 2014

Bij de haven zijn inmiddels 4 camperplaatsen gerealiseerd. Loonbedrijf Frankena heeft het werk uitgevoerd. Er is een beukenhaag gepland voor het hek van de tennisbaan. Het beheer wordt gedaan door de haven-meester. De registratie wordt vermeld in een landelijke gids.
We hopen dat veel toeristen naar Winsum komen en de middenstand er profijt van heeft.


Verkeer Bebouwde Kom

Regelmatig komen er klachten binnen bij het Doarpsbelang over te snel rijden in ons dorp Winsum. Met name in de Pier Winsemiusleane en bij de ingangen van het dorp. De overtreders zijn meestal inwoners uit eigen dorp. We kunnen niet in elke straat verkeers-drempels aanleggen. Elke auto-bestuurder heeft een eigen verantwoordelijkheid. Je moet er niet aan denken als een kind wordt aangereden.


Leden Dorpsbelang:
Voorzitter:
Eddy Koops
dbwinsumfrl@hotmail.com
Tel. 0517-342274

Secretaris:
Douwe Namminga
dnamminga@gmail.com
Tel. 0517-341962

Penningmeester:
Simone Kijlstra-Frieswijk
sfrieswijk@hetnet.nl
Tel. 0517-341641

Algemene leden:
Lieneke van der Kwaak
Richard Lok
Saskia van den Berg
Carla de Jong

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.frl

info@winsum.frl