Dorpsbelang
Winsum

De Winsumer Spinpûden

 ** Wijze van aanmelding tot ridder in de orde van de Winsumer Spinpûden. ** 

Alle personen, instellingen zoals verenigingen, stichtingen en daarmee vergelijkbare organisaties die zich op bijzondere wijze
inspannen of hebben ingespannen voor het dorp Winsum kunnen voorgedragen worden voor het Ridderschap in de

Orde van de “Winsumer Spinpûden"
Het is niet noodzakelijk –en zelfs wellicht niet wenselijk- dat ieder kalenderjaar een benoeming plaatsvindt. De “exclusiviteit” en daarmee het karakter van de “Orde” kan daardoor worden gewaarborgd. Een voordracht kan gedaan worden door één of meerdere personen. Beoordeling van de voordracht wordt gedaan door een geheim beoordelingscomité. Een voordracht moet schriftelijk worden ingediend.

Wijze van voordracht

De voordracht bevat in ieder geval:
  • de naam van de voorgedragen persoon of instelling
  • de motivatie van die voordracht
De voordracht moet in een gesloten envelop ingediend worden bij de voorzitter van Dorpsbelang (hierna te noemen DB).
Het beoordelingscomité beoordeelt of de voorgedragen persoon of instelling in aanmerking komt voor het ridderschap.
Bij een negatieve beslissing of indien in hetzelfde kalenderjaar al een benoeming heeft plaatsgevonden, eindigt de procedure
en stelt het beoordelingscomité de voorzitter van DB via de contactpersoon daarvan op de hoogte.

Ridderschap

Bij een gunstig oordeel wordt in reguliere gevallen op de eerstvolgende ledenvergadering van DB het nieuwe ridderschap bekend gemaakt. Daar wordt de persoon of instelling ook bekend gemaakt: dat mag niet eerder. De inhuldiging van een nieuwe ridder moet als punt op de agenda van de betreffende ledenvergadering opgenomen worden. (NB. Ook hier geldt geheimhouding van naam/namen). Alleen in bijzondere gevallen kan het bestuur van DB besluiten om af te wijken van de procedure zoals die hiervoor omschreven is en de voorbereiding van bekendmaking/huldiging daar op aan te passen.

Welkom

Hartelijk welkom bij dé website van Winsum Frl.

Volg ons ook via sociale media

2024 Welkom bij Winsum.frl
Website en vormgeving: