Wurkgroep DoarpsArgyf Winsum


Wurkgroep DoarpsArgyf Winsum

De Wurkgroep fersoarget u.o. sûnt in tal jierren de foto's yn MFS De Helling. Twa kear yn t jier wikselje dizze foto's fan tema.
Ha jo foto's as oar materiaal yn besit of witte jo wa't guod hat en wy meie en kinne dat brûke, dan soe dat hiel fijn wêze!
Is it persoanlik eigendom, dan meitsje wy ôfskriften en krijt men it fansels wer werom.
Foto's en oar materiaal kin dan brocht wurde by Jacob Krol, De Omrin 24, 8831 ZD Winsum 

De foto's fan ald Winsum op Winsum.frl binne beskikber steld troch de Wurkgroep DoarpsArgyf WinsumTerug

Welkom

Hartelijk welkom bij dé website van Winsum Frl.

Volg ons ook via sociale media

2024 Welkom bij Winsum.frl
Website en vormgeving: